Faculty / Staff @ Dept


Mr. Amit Manekar
Ms. P.V. Kale
Mr.A. K. Shahade
Mr. A.G. Sharma
Mr. F. I. Khandwani
Mr. Sagar Padiya
Mr. Sumit Muddalkar
Ms. P. P. Bute
Mr. Pritam H.Gohatre
Ms. K. J. Sapkal
Mr. Sagar Mankar
Mr. Darshan Tarale
Mr. Sandeep Phuse

Mr. M. S. Akhare
Mr. Amol Hiwale
Mr. G. D. Ningwal
Mr. Mangesh Pingle
Mr. Manwar Shah
Mr. Santosh Shelke