Faculty / Staff @ Dept


Mr. Amit Manekar
Dr. S.S. Prabhune (Lien)
Ms. P.V. Kale
Mr. A.G. Sharma
Mr. Sagar Padiya
Mr. Sumit Muddalkar
Mr. Pritam H.Gohatre
Mr. A. A. Diware
Ms. K. J. Sapkal
Mr. Sagar Mankar
Mr. Darshan Tarale
Mr. Sandeep Phuse
Mr. M. S. Akhare
Mr. Amol Hiwale
Mr. G. D. Ningwal
Mr. Mangesh Pingle
Mr. Manwar Shah
Mr. Santosh Shelke