Faculty / Staff @ Dept


Dr. D. R. Dhotre
Mr. C. M. Mankar
Mr. V. S. Mahalle
Mr. P. K. Bharne
Ms. K. P. Sable
Mr. J. M. Patil
Ms. P. V. Deshmukh
Mr. Mangesh G. Ingle
Mr. V. D. Rewaskar
Ms. T. M. Untawale
Supporting Staff@Department

Sh. S. A. Mankhair
Sh. P. N. Nikhade
Sh. S. M. Ghodki
Sh. Pravin Kalbande
Sh.G.U.Wakte
Sh. G .R. Shelke
Sh. L. K. Dharmal