Faculty / Staff @ Dept


Dr. N. M. Kandoi
Mr. C. M. Mankar
Mr. V. S. Mahalle
Dr. P. K. Bharne
Ms. K. P. Sable
Mr. J. M. Patil
Mr. A. K. Shahade
Ms. P. V. Deshmukh
Ms. Lopamudra Samal
Ms. D. P. Patil
Mr. S. B. Pagrut
Dr. Ms. R. A. Zamare
Mr. H. M. Deshmukh
Supporting Staff@Department

Sh. S. A. Mankhair
Sh. S. M. Ghodki
Mr. G. V. Hantode
Sh. Pravin Kalbande
Sh.G.U.Wakte
Sh. G .R. Shelke
Sh. L. K. Dharmal